Proponujemy Państwu najnowocześniejszą metodę pomiaru rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu - badanie termowizyjne.
Dzięki nam możecie dowiedzieć się Państwo, jaki jest stan instalacji elektrycznych i ocieplenia Waszego domu.
Możecie poznać jakość wykonania izolacji termicznych, stan przewodów kominowych oraz wiele innych parametrów obiektu, który przysparza problemów, nie tylko finansowych...

Zastosowanie pomiarów kamerą termowizyjną znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach m.in. w budownictwie, elektroenergetyce, lecznictwie.
Dzięki obrazom z kamery termowizyjnej oraz ich szczegółowej analizie możemy dokładnie zdiagnozować poprawność wykonania docieplenia, ustalić przyczyny zawilgocenia oraz zagrzybienia.

Wiele przyczyn związanych z wadliwą instalacją grzewczą lub niewidoczne usterki znajdujące się w ścianach czy podłogach; dla profesjonalnej kamery termowizyjnej nie stanowią przeszkód do dokładnego zdiagnozowania awarii.

Badanie termowizyjne pozwala na:

  • ocenę izolacyjności cieplnej budynków
  • ocenę przegród budowlanych,
  • ocenę szczelności kominów i chłodni
  • zlokalizowanie w ścianie lub w podłodze rur z ciepłą wodą
  • zlokalizowanie zatorów w grzejnikach
  • zlokalizowanie uszkodzeń ogrzewania podłogowego
  • badanie ścian zewnętrznych, połączeń balkonów, dachów i stropodachów
  • analizę i ocenę zakresu usterek spowodowanych brakiem izolacji termicznej
  • ocenę prawidłowości pracy instalacji i silników elektrycznych

 

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo energetyczne (inaczej certyfikat energetyczny, paszport energetyczny) jest dokumentem, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Dla potrzeb sporządzenia charakterystyki energetycznej budynków przemysłowych i magazynowych nie uwzględnia się ilości energii dostarczanej do tych budynków dla celów technologiczno-produkcyjnych. W świadectwie energetycznym ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii gdyż trudno poddać obiektywnej ocenie sposób użytkowania budynku przez jego użytkowników.

Jaki jest cel świadectw energetycznych?

Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw energetycznych jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie energetycznym właściciel, najemca lub użytkownik będzie mógł określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

Skąd wynika obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków?

Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków wynika z przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Polska jest obowiązana do wprowadzenia przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy do 1 stycznia 2009 r. Transpozycji przepisów unijnych dokonano poprzez ustawę z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373) oraz stosowne akty wykonawcze.

Jakich budynków dotyczy obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej?

Od 1 stycznia 2009 r. świadectwa charakterystyki będą obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.